Top Line Tp
Body Back BG

DJ DO-U

코카.jpg

 

 

 
[ 디제이 COCA ] 1인 솔로 여자 DJ
 


섹시함과 파격적인 무대로

 

남 다른 디제잉을 선보여줄 섹시디바 디제이 코카 !  

 

화려한 춤 실력과 퍼포먼스로 인정받고 있다

 

yutubu2.png yutubu3.png